Premium Compost

SOS – Σώστε τα εδάφη μας χρησιμοποιώντας Premium Compost σήμερα!

Ως διανομέας αυτών των προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που διατίθεται στην αγορά.

Τι είναι το Premium Compost και γιατί να το χρησιμοποιήσω;

Το κομπόστ που προέρχεται από τρόφιμα είναι ένα φυσικό προϊόν που παρασκευάζεται με ανάμειξη, στοίβαξη και αερισμό βιοαποδομήσιμων υλικών υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες σε ένα σύστημα κομποστοποίησης εντός δοχείου με ξεχωριστή φάση ωρίμανσης.

Το κομπόστ που πωλείται από την A+E Environmental Services έχει παρασκευαστεί από ένα μείγμα υπολειμμάτων τροφίμων από την ανθρώπινη τροφική αλυσίδα, μαζί με φυτικά υλικά που ανακυκλώνονται από πάρκα, κήπους και νοικοκυριά. Αυτό το κομπόστ έχει υποστεί επεξεργασία κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες για την παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας.

service_04

Οφέλη από τη χρήση κομπόστ

Η οργανική ουσία στο έδαφος είναι απαραίτητη για την καλή δομή του εδάφους, τις ιδιότητες συγκράτησης του νερού, τη μικροβιακή δραστηριότητα και την υγεία του εδάφους. Τα κομπόστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη οργανικής ύλης στα εδάφη και για την αύξηση της παραγωγής μέσω μιας σειράς πλεονεκτημάτων.

Εκτός από την παροχή πολύτιμης οργανικής ύλης στο έδαφος, τα κομπόστ λειτουργούν ως λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης για το Ν και το P και παρέχουν μια άμεσα διαθέσιμη πηγή Κ. Παρέχονται επίσης και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως Mg, S και ιχνοστοιχεία. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης ανόργανου λιπάσματος N από τα φυτά έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνεται μετά την εφαρμογή κομπόστ, λόγω της καλύτερης συνολικής παροχής θρεπτικών στοιχείων και του βελτιωμένου περιβάλλοντος ριζοβολίας. Έχει έως και 15% της εξουδετερωτικής ιδιότητας του ασβέστη σε ξηρή ύλη, αλλά επειδή τείνει να εφαρμόζεται σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον ασβέστη, το ασβεστοποιητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης εφαρμογής κομπόστ μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό μιας τυπικής εφαρμογής άσβεστου.

Premium Compost παραγωγής A+E

Το Premium Compost περιέχει επίσης μικρές ποσότητες ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Συνήθως περιέχει πολύ χαμηλά επίπεδα δυνητικών τοξικών στοιχείων. Το κομπόστ έχει δοκιμαστεί για ανθρώπινα παθογόνα. Διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε είδη σαλμονέλας και ήταν αρκετά εντός του ασφαλούς ορίου για το E. coli σύμφωνα με τις σχετικές δοκιμές που απαιτούνται. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης ότι δεν υπήρχε μόλυνση με σπόρους ζιζανίων και τα φυτά αναπτύχθηκαν καλά στις δοκιμές καλλιέργειας που καθορίζονται στο πρότυπο.

Αυτό το κομπόστ είναι σταθερό και ώριμο. Συνήθως περιέχει αμελητέα μόλυνση με τη μορφή πλαστικού, μετάλλων και γυαλιού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Premium Compost

Το συνολικό Ν στο κομπόστ θα πρέπει να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε συνδυασμό με λίπασμα σε σάκους. Οι ανάγκες του εδάφους για την πλήρη αμειψισπορά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση άλλων βασικών θρεπτικών στοιχείων.

Το Premium Compost παρασκευάζεται από υλικά συμπεριλαμβανομένων ζωικών υποπροϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζωικά υποπροϊόντα. Είναι ευθύνη του χρήστη κομπόστ να συμμορφώνεται με τους κανόνες σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς σχετικά με την καταγραφή και τη χρήση του κομπόστ σε βοσκότοπους ή σε γη που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια χορτονομής:

 1. Πριν από την εφαρμογή στη γη, το κομπόστ αποθηκεύεται σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από τα ζώα εκτροφής.

 2. Οι βοσκότοποι δεν πρέπει να βόσκονται ή να καλλιεργούνται για ζωοτροφές κατά τις ακόλουθες περιόδους μετά την εφαρμογή κομπόστ: για τουλάχιστον δύο μήνες για τους χοίρους και τουλάχιστον 3 εβδομάδες για άλλα ζώα εκτροφής.

 3. Ο κάτοχος των χώρων στους οποίους φυλάσσονται μηρυκαστικά ζώα, χοίροι ή πτηνά τηρεί αρχεία σχετικά με την εφαρμογή κομπόστ στη γη. Λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων θα βρίσκονται στο πίσω μέρος ενός δελτίου αποστολής που δίνεται στους αγρότες με το κομπόστ που πωλείται.

  Το κομπόστ εφαρμόζεται πιο εύκολα χρησιμοποιώντας έναν διασκορπιστή με κινούμενο δάπεδο και πίσω εκκένωση. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του στη δομή του εδάφους, θα πρέπει να αναμιγνύεται στο έδαφος και όχι απλώς να αναστρέφεται σε ένα θαμμένο στρώμα από το άροτρο.

  Σε αντίθεση με τα ζωικά λιπάσματα και τα αζωτούχα χημικά λιπάσματα, τα οποία είναι πλούσια σε διαθέσιμο Ν, το κομπόστ Ν είναι βραδείας απελευθέρωσης. Είναι, επομένως, ασφαλές να το εφαρμόσετε το φθινόπωρο χωρίς τον κίνδυνο σημαντικής έκπλυσης. Το κομπόστ που προέρχεται από τρόφιμα περιέχει περισσότερο Ν από το πράσινο κομπόστ και ότι το Ν είναι περισσότερο διαθέσιμο στις καλλιέργειες (περίπου το 5% του Ν στο κομπόστ που προέρχεται από τρόφιμα είναι διαθέσιμο στις καλλιέργειες το έτος εφαρμογής). Οι επιφανειακές εφαρμογές κομπόστ στο γρασίδι αμέσως μετά την πρώτη κοπή ενσίρωσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές λόγω της περιεκτικότητάς του σε K και S, σε συνδυασμό με τον αργό ρυθμό απελευθέρωσης Ν. Το κομπόστ πρέπει να εφαρμόζεται όταν το γρασίδι αναπτύσσεται ενεργά και η ζήτηση σε θρεπτικά συστατικά είναι υψηλή. Το γρασίδι δεν πρέπει να βόσκεται για 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή (ή δύο μήνες στην περίπτωση των χοίρων) σύμφωνα με τους κανονισμούς και για να επιτραπεί η ανάπτυξη του χόρτου μέσω του κομπόστ.

Save Your Money

Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar

Home Is Energy

Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar

Consult & Planning

Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients

Οφέλη κόστους

Η αξία κόστους προέρχεται από τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και την αύξηση της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία του εδάφους και των επιπέδων οργανικής ύλης. Η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφορικών αλάτων για την παραγωγή λιπασμάτων είναι πιθανό να αυξήσει σημαντικά την αξία των φωσφορικών αλάτων που υπάρχουν στο κομπόστ τα επόμενα χρόνια. Οι εφαρμογές κομποστοποίησης μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα των εδαφών και την αξία της γης μακροπρόθεσμα. Η οργανική ύλη βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα πολλών τύπων εδαφών και ως εκ τούτου βελτιώνει την ικανότητα τους να υποστηρίζουν την παραγωγή καλών αποδόσεων υγιών καλλιεργειών. Η βελτιωμένη ποιότητα του εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμων κατά τις καλλιέργειες, να μειώσει τη συχνότητα των αρδεύσεων, να εξοικονομήσει εργατικό δυναμικό και νερό και μπορεί να επιτρέψει στα μηχανήματα να προσγειωθούν περισσότερες ημέρες το χρόνο χωρίς να καταστρέψει τη δομή του εδάφους. Αυτά τα οφέλη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, αλλά οι αγρότες τείνουν να τα παρατηρούν όταν εφαρμόζεται κομπόστ.

Η απόσταση από το χώρο κομποστοποίησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο κόστος του κομποστοποίησης και το υψηλό κόστος μεταφοράς κομποστοποίησης σημαίνει ότι οι εκμεταλλεύσεις κοντά στον χώρο κομποστοποίησης θα είναι ευκολότερο να δικαιολογήσουν το κόστος χρήσης κομπόστ.

Είναι λογικό να χρησιμοποιείται κομπόστ τόσο σε εδάφη όσο και σε καλλιέργειες, που είναι πιθανό να δείξουν τη μεγαλύτερη ανταπόκριση.

FAQ

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

Latest Projects

Improving The Performance Of Solar Energy.

Discover Independence Through Using The Power Of Solar Panels!

We offer products, solutions, and services across the entire energy value chain. We support our customers on their way to a more sustainable future – no matter how far along the journey to energize society with affordable energy systems.

Receive an accurate quote within 3-5 days when you fill out this form. Or, give us a call: (002) 01061245741

  Request A Quote

  We take great pride in everything that we do, control over products allows us to ensure our customers receive the best quality service.

  AllEmailPhone

  Premium Compost

  SOS – Save Our Soils by Using premium compost today!

  As a nationwide distributor of compost, we endeavour to provide the best quality of products available on the market. 

  What is Premium Compost and why should I use it?

  Food-derived compost is a natural product made by mixing, stacking and aerating biodegradable materials under strictly controlled conditions in an in-vessel composting system with a separate maturation phase.

  The compost sold by A+E Environmental Services has been made from a mixture of waste food from the human food chain, along with plant materials recycled from parks, gardens and households. This compost has been processed under controlled conditions to produce a high quality product.

  service_04

  Benefits of using compost

  Organic matter in soil is essential for good soil structure, water-holding properties, microbial activity and soil health. Composts can be used to add organic matter to soils and to increase production through a range of benefits. 

  In addition to providing valuable organic matter to soils, composts act as slow release fertilisers for N and P and provide a readily available source of K. Other nutrients, including Mg, S and trace elements are also provided. The efficiency of inorganic N fertiliser use by plants has been shown to be improved following compost application, due to better overall nutrient supply and improved rooting environment. It has up to 15% of the neutralising value of lime on a dry matter basis, but since it tends to be applied at much higher rates than lime, the liming effect of a single compost application can be more than that of a typical application of lime.

  Premium Compost produced by A+E

  Premium Compost also contains small amounts of trace elements that are essential to plant growth. It typically contains very low levels of potentially toxic elements. The compost has been tested for human pathogens. It was found to contain no Salmonella species and was well within the safe limit for E. coli according to the relevant tests required. Tests also showed that there was no contamination with weed seeds, and plants grew well in the growing trials specified under the standard.

  This compost is stable and mature. It typically contains negligible contamination in the form of plastic, metals and glass.

  How to use Premium Compost

  The total N in compost should be applied according to crop needs in conjunction with chemical fertiliser. The needs of the soil for the full crop rotation should be considered when assessing other major nutrients.

  Premium Compost is made from materials including animal by-products treated in accordance with Animal By-Product Regulations. It is the responsibility of the compost user to comply with the rules under the above regulations on the recording and use of compost on grazing land or land used for growing fodder crops:

  1. Prior to application to land, the compost is stored in a place not accessible by farm animals.
  2. Pasture land shall not be grazed or cropped for feeding stuff during the following periods after compost application: for at least two months for pigs and at least 3 weeks for any other farmed animals.
  3. The occupier of premises on which ruminant animals, pigs or birds are kept shall keep records of application of compost to land. Details of the record-keeping requirements will be at the back of a dispatch note given to farmers with the compost sold.

   Compost is most easily applied using a spreader with a moving floor and rear discharge. In order to maximise its effects on soil structure, it should be mixed into the soil and not simply inverted into a buried layer by the plough.

   Unlike animal manures and bagged nitrogen fertilisers, which are high in available N, compost N is slow release. It is, therefore, safe to apply it in the autumn without the risk of significant leaching. Food-derived compost does contain more N than green compost does and that N is more available to crops (approximately 5% of the N in food-derived compost is available to crops in the year of application). Surface applications of compost to grass immediately after the first cut of silage can be particularly beneficial due to its K and S content, coupled with its slow N release rate. Compost should be applied when the grass is actively growing and nutrient demand is high. Grass should not be grazed for 3 weeks after application (or two months in the case of pigs) in line with regulations and to allow grass to grow through the compost.chem

  Save Your Money

  Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar

  Home Is Energy

  Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar

  Consult & Planning

  Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients

  Cost benefits

  Cost value comes from improving soil health and increasing soil trace element content and organic matter levels. Diminishing world supplies of rock phosphate for fertiliser production are likely to significantly increase the value of the phosphate present in compost in future years. Compost applications can improve the health and quality of soils and the value of land in the longer term. Organic matter greatly improves the quality of many types of soils and thereby improves their ability to support the production of good yields of healthy crops. Improved soil quality can lead to savings in fuel during cultivations, reduce the frequency of irrigations, saving labour and water and can allow machinery on to land on more days in the year without damaging soil structure. These benefits are difficult to quantify, but farmers do tend to notice them when compost has been applied.

  Distance from the composting site is a significant factor in the cost of compost and the high cost of transporting compost means that farms close to the composting site will find it easier to justify the cost of using compost.

  It makes sense to use compost on both soils and crops, which are likely to show the greatest response.

  FAQ

  With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
  With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
  With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

  Latest Projects

  Improving The Performance Of Solar Energy.

  Discover Independence Through Using The Power Of Solar Panels!

  We offer products, solutions, and services across the entire energy value chain. We support our customers on their way to a more sustainable future – no matter how far along the journey to energize society with affordable energy systems.

  note icon
  Receive an accurate quote within 3-5 days when you fill out this form. Or, give us a call: (002) 01061245741

   Request A Quote

   We take great pride in everything that we do, control over products allows us to ensure our customers receive the best quality service.

   AllEmailPhone